Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว

การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องในการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ของเขตตรวจราชการที่ 2 ได้ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากคณะกรรมการส่วนกลาง

ลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน

วัวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายวิทยา ยางสุด ผอ.สพป.สิงห์บุรี มอบหมายให้ นายนิรุตต์ เข็มเงิน รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย นางสาวอนงค์ บุญเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มนโนบายและแผน และบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมต้อนรับ นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในเรื่อง โรงเรียน stand Alone โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และ โรงเรียนคุณภาพประจำชุมชน ณ โรงเรียนอินทร์บุรีและโรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี เพื่อติดตาม รับฟัง แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อร่วมกันพัฒนาและแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพได้ทั่วประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เติบโตยั่งยืน โดยมีนายอุดร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู กรรมการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสุวรรณาริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งการประชุมเป็นส่วนสำคัญของโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การอบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับผู้ตรวจราชการ สพฐ.

ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

การประชุมการรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือต่างๆ