Carousel imageCarousel image

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว

การประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสุวรรณาริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ซึ่งการประชุมเป็นส่วนสำคัญของโครงการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มโรงเรียน คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา คณะครูและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

การอบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม "Camtasia studio" ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 4 – 19 มิถุนายน 2563 โดยมีหลักสูตรการอบรม จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์/การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 2. อินโฟกราฟฟิก Photoshop/illustrator 3. วิธีการตัดต่อวีดีโอ(Camtasia) 4.การสร้างสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Editor/Photoshop/Deramwearer 6. การบริหารจัดการเครือข่าย/pfsense

รับผู้ตรวจราชการ สพฐ.

ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

การประชุมการรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมการประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1

คู่มือต่างๆ