Carousel imageCarousel image

กิจกรรมและความเคลื่อนไหว

การอบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรีเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ การตัดต่อวีดีโอด้วยโปรแกรม "Camtasia studio" ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 4 – 19 มิถุนายน 2563 โดยมีหลักสูตรการอบรม จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย 1.การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์/การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 2. อินโฟกราฟฟิก Photoshop/illustrator 3. วิธีการตัดต่อวีดีโอ(Camtasia) 4.การสร้างสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Web Editor/Photoshop/Deramwearer 6. การบริหารจัดการเครือข่าย/pfsense

การอบรม เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัต เชื้อนาค รอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ "หลักสูตร การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์/ติดตั้งระบบปฏิบัติการ" ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 4 – 19 มิถุนายน 2563 โดยมีหลักสูตรการอบรม จำนวน 6 หลักสูตร ประกอบด้วย

1.การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์/การติดตั้งระบบปฏิบัติการ

2. อินโฟกราฟฟิก Photoshop/illustrator

3. วิธีการตัดต่อวีดีโอ(Cantasia)

4.การสร้างสื่อด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Web Editor/Photoshop/Deramwearer

6. การบริหารจัดการเครือข่าย/pfsense

รับผู้ตรวจราชการ สพฐ.

ประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

การประชุมการรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา

ประชุมการประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1

คู่มือต่างๆ