ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สิ้นไตรมาสที่ 2

เอกสาร o19 รายงานการกำกับ ติดตาม รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2665.pdf