ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สิ้นไตรมาสที่ 2

o19.pdf